Radico Org. Hair Colour Powder – Honey Blonde 100g